Ochrana osobních údajů

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433] (dále jen „my“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracovává. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zda je zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu (důvodu), k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ S POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTÍ

A. Jak zpracováváme osobní údaje v souvislosti s uzavíráním a plněním pojistné smlouvy?


 
+

JSTE ZÁJEMCEM O POJIŠTĚNÍ?

+

JSTE POJISTNÍKEM?

+

JSTE POJIŠTĚNÝM?

+

JSTE POŠKOZENOU OSOBOU?

+

JSTE JINOU TŘETÍ OSOBOU?

B. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?


Jste-li pojistník, snažíme se Vám v rámci pojišťovací činnosti nabízet naše produkty a služby, případně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto marketingové aktivity vykonáváme

  • v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu, a
  • v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.
 
+

JAKÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY PROVÁDÍME NA ZÁKLADĚ NAŠEHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU?

+

JAKÉ MARKETINGOVÉ AKTIVITY PROVÁDÍME NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU?

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?


Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 
+

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME, ABY JE PRO NÁS ZPRACOVÁVAL PODLE NAŠICH POKYNŮ?

+

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME JAKO DALŠÍMU SPRÁVCI?

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCŮ OSOB JEDNAJÍCÍCH S POJIŠŤOVNOU

A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje, jste-li zástupcem osob jednajících s pojišťovnou?


Ať již zastupujete osobu, která s námi jedná o uzavření pojistné nebo dodavatelské smlouvy, nebo zastupujete jinou osobu při nahlašování pojistné události, zpracováváme Vaše osobní údaje. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

 
+

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

+

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

+

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

+

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE LZE UPLATNIT?

III. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s náborovým procesem?


Pokud projevíte zájem pracovat pro naši společnost, zpracováváme Vaše údaje jako údaje uchazeče o zaměstnání.

Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme proto, abychom mohli provést náborový proces a hodnotit jednotlivé uchazeče. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám v souvislosti s nimi mohou vzniknout. S Vaším souhlasem si Vaše osobní údaje ponecháme pro případ, že bychom Vás v budoucnu chtěli kontaktovat, a údaje můžeme předat také společnostem v rámci naší skupiny.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte na tomto místě.

 
+

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

+

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

+

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

+

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE LZE UPLATNIT?

B. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?


Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 
+

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME, ABY JE PRO NÁS ZPRACOVÁVAL PODLE NAŠICH POKYNŮ?

+

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME JAKO DALŠÍMU SPRÁVCI?

IV. JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE NA WEBU A V RÁMCI TELEFONNÍCH HOVORŮ?

A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případech, kdy navštívíte naše webové stránky?


Na našich webových stránkách zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies (nebo obdobných technologií) a také prostřednictvím kontaktních formulářů, jejichž prostřednictvím nám můžete zanechat Vaše kontaktní údaje a my se s Vámi následně spojíme.

 
+

JAK NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VYUŽÍVÁME COOKIES?

+

JAK NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ?

+

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI KONTAKTNÍCH FORMULÁŘŮ?

B. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případech, kdy nám zavoláte na zákaznickou linku?


Pokud s námi komunikujete prostřednictvím zákaznické linky, tedy ať voláte Vy nám nebo my Vám, pořizujeme nahrávku každého takto uskutečněného hovoru. Hovory nahráváme na základě našich oprávněných zájmů spočívajících v ochraně našich právních nároků a na základě Vašeho souhlasu také pro zlepšování kvality našich služeb.

+

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

 

V. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADECH, KDY OSOBNĚ NAVŠTÍVÍTE NAŠE POBOČKY NEBO JINÉ PROSTORY?

A. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím našich kamerových systémů?


Abychom mohli chránit přístupy do zabezpečených prostorů a osoby, které se v nich nacházejí, provádíme monitorování našich poboček a jiných prostor prostřednictvím kamerového systému.

 
+

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JAK DLOUHO JE ZPRACOVÁVÁME?

+

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

+

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

+

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE LZE UPLATNIT?

B. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci knihy návštěv?


V případě, že Vám má být umožněn přístup do zabezpečených částí budov nebo jiných prostor, vyžadujeme prokázání Vaší totožnosti. Získané identifikační údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to pro ochranu osob a majetku, kde je naším oprávněným zájmem předcházení a zabránění vzniku škod.

Tyto záznamy uchováváme pouze ve fyzické knize návštěv po dobu 5 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v sekci Jaká práva máte při zpracování osobních údajů a jak je lze uplatnit?

 

VI. JAKÁ PRÁVA MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE LZE UPLATNIT?


Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

A. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?


+

Právo odvolat souhlas

+

Právo na přístup

+

Právo na opravu

+

Právo na výmaz

+

Právo na omezení zpracování

+

Právo na přenositelnost

+

Právo vznést námitku proti zpracování

+

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

+

Právo podat stížnost

 

B. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?


Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

Emailem na: dpo@cpp.cz

Písemně na adrese: Pobřežní 665/23, Karlín, Praha 8, 186 00

Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím klientské linky na čísle +420 957 444 555.

Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít i vzorové formuláře. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

Zákaznické centrum

Potřebujete poradit nebo sjednat pojištění po telefonu?

Zavoláme Vám zdarma zpět.

Phone